O ПРОЈЕКТУ
 

Досадашње мере државних органа и независних антикорупцијских тела, које су подржане од поједних експертских невладиних организација и медија, нису биле сразмерне опасности коју ова појава носи. Разлози за овакво стање се налазе у проблемима системског карактера, недостатку политичке воље да се крене у озбиљан обрачун са носиоцима коруптивних активности, неспремности правосудних органа да на одговарајући начин процесуирају дела са елементима корупције.

Иако највидљивији, наведени недостаци нису једини који погодују опстајању и ширењу корупције. Наиме, aнтикорупцијска политика у Србији је издигнута на национални ниво и централизована, а корупција распршена и изразито децентрализована. Због тога, озбиљана и ефикасна борба против корупције захтева ангажовање не само национоалних већ и свих расположивих локалних ресурса, а то је сегмент који је од стране доносилаца политичких одлука изостављен и заборављен. Напори независних државних институција, међународних организација или организација грађанског друштва на сузбијању корупције не могу дугорочно да дају добре резултате, уколико нису подржани од свих важних сегмената локалне заједнице.

Како на националном тако и на локалном нивоу, борба против корупције мора бити организован и дуготрајан процес примене добро осмишљених мера за њено спречавање и сузбијање. Да би локалнe антикорупцијскe политикe билe успешнe, неопходно је да у њиховом креирању учествују грађани, локалне институције, невладине организације, пословни сектор, медији.

За формулисање и примену делотворних локалних антикорупцијских политика неопходно је подићи  међусекторску сарадњу на знатно виши ниво од постојећег. Ово, као и подизање нивоа мотивисаности грађана, важни су предуслови за стварање повољног амбијента за дефинисање Локалних акционих планова за борбу против корупције и спровођење усвојених политика. Локални акциони планови за борбу против корупције представљаће артикулисан и кохерентан одговор локалних заједница на корупцијске изазове са којима се суочавају. 


Project is supported by the Delegation of the EU to the Republic
of Serbia
under the EU funded 'Support to Civil Society' Project

Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs