Документи Савета Европе

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1950)

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина (1995)

Европска повеља о регионалним и мањинским правима (1992)

Европска социјална повеља (ревидирана) (1996)

Документи Уједињених нација

Пактови

Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1996)

Факултативни протокол уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1989)

Други факултативни протокол уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1989)

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1996)

 

Конвенције

Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида (1948)

Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације (1965)

Конвенција о елимисању свих облика дискриминације жена (1979)

Факултативни протокол уз Конвенцију о елиминиссању свих облика дискриминације жена (2000)

Конвеција о правима детета (1989)

Конвенција против мучења и других свирепих, нечовечних и понижавајућих каѕни или поступака (1984)

 

Декларације

Универзална декларација о људским правима (1948)

Кодекс понашања лица одговорних за примену закона (1979)

Скуп минималних правила о поступању са затвореницима (1955)

Основна начела независности судства (1985)

Начела медицинске етике која се односе на улогу здравственог особља, нарочито лекара у заштити затвореника и лица у притвору од мучења и других свирепих, нечовечних и понижавајућих каѕни или поступка (1982)

Декларација о основним начелима правде у вези са жртвама кривичних дела и злоупотреба власти (1985)


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 334102; office@topcentar.org.rs