КА ЕФИКАСНОМ И ОДРЖИВОМ СИСТЕМУ ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Топлички центар за демократију и људска права  у сарадњи са Ужичким центром за људска права и демократију, започео је реализацију пројекта "Ка ефикасном и одживом систему грађанског надзора јавних набавки" Главни циљеви на  пројекту су успостављање ефикасног и одрживог модела грађанског надзора јавних набавки и успостављање одрживих механизама сарадње организација грађанског друштва и независних институција у систему јавних набавки. Пројекат је финансијски подржан од стране Фондације за отворено друштво.

Главне пројектне активности
су:

 • Изградња капацитета огранизација грађанског друштва за мониторинг јавних набавки у контексту новог Закона о јавним набавкама;
   
 • Мониторинг јавних набавки у одабраном министарству, републичком јавном предузећу, републичкој агенцији, покрајинском секретаријату и јединици локалне самоуправе;
   
 • Припрема, штампање и дистрибуција "Водича кроз ефикасан мониторинг јавних набавки" за припаднике организација грађанског друштва;
   
 • Штампање и дистрибуирање два броја часописа "Досије корупције".
   

 ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРНИКА

Топлички центар за демократију и људска права и Ужички центар за људска права и демократију приредили су публикацију "Водич за грађанског надзорника". Публикација је део пројекта "Ка ефикасном и одрживом систему грађанског надзора јавних набавки", подржаном од стране Фондације за отворено друштво.
 

Публикација је осмишљена као практичан водич и моћно оруђе у рукама удружених грађана опредељених за борбу против корупције у јавним набавкма. Водич је превасходно намењен потенцијалним грађанским надзорницима – антикорупцијским организацијама грађанског друштва и истакнутим стручњацима у областима које су предмет јавних набавки. 
 

Чланом 28. Закона о јавним набавкама, који је донет крајем 2012. године ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 29. децембар 2012. године) а чија је примена почела 01. априла 2013. године, прописана је обавеза именовања грађанског надзорника за све јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара. Овај институт ближе је уређен подзаконским актом - Правилником о грађанском надзорнику ("Сл. гласник РС", бр. 29/13).
 

За грађанског надзорника може бити именовано лице из редова истакнутих стручњака у области јавних набавки или области која је у вези са предметом јавне набавке, као и удружење које се бави јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса. Грађанског надзорника именује Управа за јавне набавке, најкасније до дана који је у годишњем плану набавки одређен као оквирни датум покретања поступка јавне набавке, односно 30 дана од дана пријема плана набавки. Грађански надзорник је дужан да надгледа поступак јавне набавке и у том циљу он има сталан увид у поступак, документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима, односно понуђачима.
 

Оно што улогу грађанског надзорника чини нарочито важном, јесте одредба да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника покренути поступак јавне набавке. Одговорност грађанског надзорника додатно је наглашена обавезом подношења извештаја о спроведеном поступку јавне набавке одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке, у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка. У случају постојања основане сумње у законитост поступка јавне набавке обавестиће о томе надлежне државне органе и јавност, а као инструмент утицаја на регуларност поступка у рукама грађанског надзорника је и могућност покретања поступка за заштиту права.
 

Сви потенцијални грађански надзорници могу добити бесплатан примерак Водича пријавом на електронску адресу office@topcentar.org.rs, а публикацију у електронском облику можете преузети на страни "Публикације".

 

СЕМИНАР "КА ЕФИКАСНОМ И ОДРЖИВОМ СИСТЕМУ ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА ЈАВНИХ НАБАВКИ"
 

Топлички центар за демократију и људска права је у периоду од 25.  до 28. јула 2013. године на Мећавнику  реализовао семинар Ка ефикасном и одрживом систему грађанског надзора јавних набавки. Полазници семинара били су активисти невладиних организација ангажовани на пољу борбе против корупције из Републике Србије. 

Полазници семинара су путем интерактивних предавања обрадили следеће теме: Улога грађанског надзорника у систему контроле јавних набавки; Именовање грађанског надзорника, обавезе и овлашћења у контроли јавних набавки; Искуство првог грађанског надзорника; Фазе поступка јавне набавке и акти које наручилац доноси у поступку јавне набавке; Надгледање преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; Извештавање грађанског надзорника о спроведеном поступку јавне набавке; Рестриктивни и квалификациони поступак, оквирни споразум; Нове надлежности Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права; Заштита права у поступцима јавних набаки; Поступање грађанског надзорника: практична вежба.

Предавачи на семинару   били су  Далиборка Срећков, Управа за јавне набавке, Предраг Јовановић, Управа за јавне набавке, др Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије, Раде Ђурић, Транспарентност Србија и Саша Варинац, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки.  
 

 

Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs