ГРАЂАНСКО ДРУШТВО И ПРАВОСУЂЕ: КА ВИШЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНОЈ ПОТРОШЊИ

Топлички центар за демократију и људска права заједно са Удружењем тужилаца Србије и Ужичким центром за људска права и демократију почео је са спровођењем пројекта чији је циљ да организацијама грађанског друштва прошири простор деловања када су у питању владавина права и антикорпуцијске мере.

Специфични циљеви пројекта су:

- унапређење учешћа организација грађанског друштва у примени мера за већу транспарентност и борбу против корупције у институцијама одговорним за поједине облике јавне потрошње: јавне набавке, приватно-јавна партнерства и концесије, државну помоћ и међународне билатералне уговоре о инвестирању;

- развијање сталних механизама за сарадњу између организација грађанског друштва које се баве борбом против корупције, тужилаца и целокупног правосуђа, неопходне за успешну примену стратегије за борбу против корупције у јавним финансијама Србије;

- унапређење правног и институционалног оквира за сарадњу између тужилаца, надлежних институција за поједине облике јавне потрошње и организација грађанског друштва, и унапређење рада правосудног система и боље коришћење јавних фондова;

- проширивање разумевања у јавности  о кључном значају транспарентности и борбе против корупције у јавној потрошњи и значају улоге анти-корупцијских организација грађанског друштва и медија за одбрану јавних средстава од политичке злоупотребе.

Пре самих обука, семинара и радионица, које ће бити организоване за представнике организација грађанског друштва и представнике правосуђа и независних институција, пројектом је предвиђено да се изврши почетна анализа ситуације која постоји у Србији када су у питању наведени облици јавне потрошње. Биће анализиран правни и институционални оквир у којем се одвијају јавне набавке, приватно-јавна партнерства и концесије, државна помоћ и међународни билатерални уговори о инвестирању, као и реална примена постојећег оквира у пракси. Кроз ове облике троше се огромна јавна средстава, одлуке се доносе на највишим политичким позицијама, а недостатак јавности и конкретних мера против корупције ствара реалну опасност од злоупотребе.

Пројектом је предвиђено да се креира Модел који ће омогућити организацијама грађанског друштва и осталим заинтересованим актерима да врше надзор над радом институција надлежних за поједине сегменте јавне потрошње у којима постоји велики ризик од корупције и неадекватног коришћења јавних фондова. Након састављања овог Модела, биће примењен у 5 независних институција и то у: Управи за јавне набавке, Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, Државној ревизорској институцији, Комисији за јавно-приватна партнерства и Комисији за контролу државне помоћи.

Такође, пројекат предвиђа спровођење низа активности у циљу унапређења знања и вештина представника грађанског друштва, тужилаца, судија и представника независних институција у наведеним областима јавне потрошње. Осим обука и округлих столова, организоваће се и две радионице како би се унапредила међусекторска сарадња свих релевантних актера: представника невладиних организација, представника правосуђа и представника независних институција.

За представнике грађанског друштва, пројекат предвиђа одржавање три тродневна семинара. Семинари ће бити прилика да се представницима грађанског друштва прошири знање из области јавне потрошње. Приликом одабира учесника, најважнији критеријум биће мотивација за учешће, али и могућност да се допринесе заједници када је у питању решавање проблема корупције и недостатка транспарентности у јавној потрошњи.

Пројекат предвиђа унапређење знања тужилаца и кроз објављивање Водича за тужиоце о јавној потрошњи. Публикација ће садржати примере добре праксе, али и продубљена теоријска знања о јавној потрошњи. Водич ће послужити и као материјал приликом обуке тужилаца и судија на четири дводневна семинара која ће се одржати за 80 представника правосуђа.

Пројекат предвиђа и састављање смерница и правних препорука које би допринеле реформи и решавању проблема који постоје у вези са недостатком транспарентности и корупцијом када су у питању случајеви јавне портошње. Смернице и препоруке биће потпуно у складу са преговорима за приступање Србије ЕУ, имајући у виду да корупција и недостатак транспарентности представљају једну од највећих препрека на европском путу Србије.

Пројектом је предвиђено одржавање 10 округлих столова у различитим градовима Србије као и завршна конференција пројекта који ће бити одржана у Београду. На 10 локалних телевизијских станица биће емитоване јавне дебате како би се подигла свест јавности о значају проблема корупције и недостатка транспарентности у јавној потрошњи.

Пројекат је почео маја 2016. године и траје 20 месеци.

 
Пројекат Грађанско друштво и правосуђе: ка више транспарентности и борбе против корупције у јавној потрошњи је финансијски подржала Делегација Европске уније у Србији кроз програм Европска иницијатива за демократију и људска права (EIDHR).
   

 

Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 334 102; office@topcentar.org.rs